บทความ

แนวข้อสอบด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (อาเซียน)
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nbtc-th.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/

รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก
http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านกฎหมาย สำนักงาน กสทช.
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงาน กสทช.

แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช.

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- การออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่ง
- การออกแบบระบบสารสนเทศ
- ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบการพัฒนาระบบงานWeb Application
- ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
- ถาม-ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- ประวัติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nbtc-th.blogspot.com/

แนวข้อสอบด้านบัญชี สำนักงาน กสทช.

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ด้านบัญชี สำนักงาน กสทช.

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด
 -แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
 -แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
 -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
 -สรุปบัญชีเบื้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1
 -สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 -การบริหารการเงินการคลัง
 -เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงิน เเละบัญชี
 -การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nbtc-th.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/

รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก
http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านกฎหมาย สำนักงาน กสทช.
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.

แนวข้อสอบด้านการเงิน สำนักงาน กสทช.

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ด้านการเงิน สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปหลักการบัญชี
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
- แนวข้อสอบสินเชื่อ
- แนวข้อสอบการตลาด
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการบริหารเบื้องต้น
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ และสรุป พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nbtc-th.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/

รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก
http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

#โหลดแนวข้อสอบ ด้านกฎหมาย สำนักงาน กสทช.
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
#โหลดแนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
#โหลดแนวข้อสอบ ด้าน

แนวข้อสอบด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงาน กสทช.

รูปภาพ
แนวข้อสอบ ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน กสทช.
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค
- พฤติกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภค
- อุปสงค์และอุปทาน กลไกตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด
- การพัฒนาประเทศ นโยบายเศรษฐกิจ
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://nbtc-th.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/

รีวิวลูกค้าสอบติด 100%คลิ๊ก
http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html